php 继承找不到类的问题?

不会报错

    <?php
class A extends B{

}
class C{

}
class B extends C{

}
new A();

这样也不会报错

<?php
class A extends B{

}

class B {

}

new A();

当然你这样是不会报错了

    <?php
class C{

}
class B extends C{

}
class A extends B{

}

new A();

这样就会报错 Class B Not found

<?php
class A extends B{

}

class B extends C{

}
class C{

}
new A();

这是我在手册上看一个歪果仁写的一段 真是醉了 为什么

查看回复