JavaScript 怎么对数组进行 回调操作 的不影响原数组?

举个例子,下面是我做好的:

我为了不影响原数组 arr2 我新创建了一个 arr3 ;
可是最后还是被影响了,

var arr3=new arr2;
var arr3=new arr2();

这个语法又行不通,怎么弄呢?

var arr2 =new Array(10,12,16,18,13,14,15,8,7,6,1,5,2 );


var arr3=arr2;

//重排序;
arr3.sort(function(a,b){if(a==b){return 0;}else if(a>b){return -1;}else{return 1;}});

console.log(  arr2.toString() );
console.log(  arr3.toString() );
查看回复