iOS NSString与UInt8的转换问题

我在iOS里面通过这个NSString转buff_name

NSString *room_name=@"我是谁我是谁";
UInt8 buff_name[1024];
memcpy(buff_name, [room_name UTF8String],[room_name length]+1);
NSLog(@"%s",buff_name);

得到:ÊàëÊòØË
然后我在另一个里面要将这个buff_name转回成NSString,怎么破?

查看回复