go语言和c语言写的程序通信问题

请问在linux平台go语言和c语言分别写个程序,两者如何通信?

假设go写webserver,c控制底层硬件(比如嵌入式)。我想实现web server将受到的指令给c程序,从而实现远程控制。

查看回复