DevTreeList绑定数据源后刷新问题

问题描述

需要对不同的单元格进行树绑定。在切换数据源之后,发现树的节点仍然没有变化。
但是每一次打开gridControl后只会在第一次点击单元格弹出树的时候出现这个错误,在切换到别的单元格又切回来,就会显示正常。

dataSource与节点数量不对应。

代码

  // 清空数据源
  this.treeList_Popup.DataSource = null;
  
  // 初始化树的列信息
  InitTreeDictionary(treeList_Popup);
  
  // 重新构造数据源dataTable
  DataTable pTreeSourceDataTable = new DataTable();
  IntiTable(pTreeSourceDataTable);
  pTreeSourceDataTable =FillTreeSourceDataTable(pTreeSourceDataTable,pDomainDataTable);
  
  // 设置树的数据源
  this.treeList_Popup.DataSource = pTreeSourceDataTable;
  this.treeList_Popup.KeyFieldName = "I_ID";
  this.treeList_Popup.ParentFieldName = "I_PARID";
  
  /*
   * 直接的表现就是树的节点数量与数据源不相符
   * 并且设置树的焦点错误
   */
   TreeListNode pFocusNode = this.treeList_Popup.FindNodeByFieldValue("C_CODE", value);
   this.treeList_Popup.FocusedNode = pFocusNode;
查看回复