C#里, get/set和成员属性在书写规范上应该放在哪里?

请问这个有什么规范的吗...
个人习惯按静态属性→属性→构造函数→静态函数→方法的顺序排列, 但是get/set不知道应该往哪里摆... 应该放在属性之后构造函数前, 还是构造函数后方法之前, 还是分别紧挨着自己的私有属性, 还是简写的{get;set;}和属性放一起其它没有简写的都另放在后面?

class Foo
{
  static int count;

  int x;
  int y;
  
  Foo () {}
  Foo (int x, int y) {}
  
  static void Method0() {}
  
  public void Method1() {}
  public void Method2() {}
}
查看回复