ExportGrid4ToEXCEL导出execl怎么最多只能48行?

              
我用ExportGrid4ToEXCEL将grid导出为execl,可是最多只能导出48行,为什么?   
   
  D7+ExpressQuantumGrid   4.2.1。

查看回复