chart绘图如何得到纵向的图?

              
各位大虾:   
          利用chart控件绘图,通常曲线是以水平方向为x坐标,垂直方向为y坐标,绘制横向曲线。  
          现在我想要以水平方向为y坐标,垂直方向为x坐标,绘制纵向曲线。相当于把原来曲线顺时针旋转90度。  
          我试过简单地将Series.AddXY()函数中的数值颠倒一下顺序是不能得到纵向曲线的。  
          在chart控件中可以达到我要的效果吗?请各位大虾不要笑话我的问题,伸出援手,帮忙解答,不胜感激!  
  数据:                                                                                                   曲线图类似如下:  
  #DEPTH                 ILD                 ILM                                             ----ILD---------------->  
  3100.0000           4.693             4.083                                         |                 \  
  3100.1001           4.694             4.112                                         |                 /  
  3100.2000           4.649             4.188                                         |               |  
  3100.3000           4.574             4.292                                         |                 \  
  3100.3999           4.500             4.406                                         |                   \  
  3100.5000           4.456             4.511                           DEPTH     |                   /  
  3100.6001           4.468             4.581                                         |                   \  
  3100.7000           4.554             4.601                                         |                     |    
  3100.8000           4.728             4.589                                         |                   /  
  3100.8999           4.996             4.599                                         |                 /  
  3101.0000           5.351             4.692                                         |                 \  
  3101.1001           5.768             4.913                                         |                   \  
  3101.2000           6.199             5.250                                         |                     \  
  3101.3000           6.594             5.647                                         |                       |  
  3101.3999           6.932             6.010                                         |                     /  
  3101.5000           7.222             6.257                                         |                   |  
  3101.6001           7.486             6.378                                         |                     \  
  3101.7000           7.750             6.437                                         |                       \  
  3101.8000           8.029             6.506  
  3101.8999           8.326             6.625  
  3102.0000           8.644             6.793  
  3102.1001           8.986             6.991  
  3102.2000           9.355             7.200  
   
 

查看回复