findfirst函数不能遍历网络邻居中的共享文件夹,请问实现如何实现这样的功能??

              
比如局域网里面有一个共享文件加   
   
  \\ZhangSan\Share1  
   
  我想通过findfirst等函数得到其文件结构  
   
  可是用这个函数返回值为53  
   
  不懂为什么,请问如何才能实现我想要的功能??

查看回复

最新教程