access中两个关联表的更新和删除..急..

              
有两个表:   
     
  系别   a(系号,系名)   主键为系号  
  学生表b(学号,系号,姓名),   主键为学号  
  两个表通过系号为1对多关系,,一个系有多个学生。。。  
   
   
  记录如下:  
     
  学生表b  
  98001       101       王明        
   
  系表:  
  101       中文系  
   
  现在的问题是:   如果在程序中改:系号101为102,,总提示不能改和删除???  
   
  如果设置两个表的关系为参照完整性,级联更新和级联删除。。。又有问题是:  
  这个学生的记录也删了。。变成都要重输。。。  
   
   
  各位大哥怎么解决这问题。。。。

查看回复